Кошик покупок (0)
Ваш кошик порожній!

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ


1. Загальні положення


1.1. Даний Публічний договір (далі - Оферта, договір) є договором між інтернет-

магазином, сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою www.fbulvar-

shop.com.ua, що має іменується надалі «Інтернет-магазин», і користувачем послуг

Інтернет-магазину, який прийняв (акцептував) його і надалі іменованим «Покупець», що

визначає умови придбання товарів через сайт Інтернет-магазину.

1.2. Ухвалення (акцепт) даної Оферти означає повне і беззастережне прийняття Покупцем

всіх умов без будь-яких винятків і / або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст.

642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до заключення сторонами

двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.

1.3. Даний Публічний договір (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту

заповнення Покупцем облікового запису на Сайті Інтернет-магазину і надходження

грошових коштів Покупця на розрахунковий рахунок Інтернет-магазину.

1.4. Інтернет-магазин і Покупець надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності

необхідні для укладення та виконання цього Договору.

2. Визначення і терміни


2.1 З метою цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Оферта - даний публічний договір (відповідно до ст. 633, 641 гл. 63 ГК України), умови

якого однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа,

фізична особа - підприємець).

Інтернет-магазин - сайт www.fbulvar-shop.com.ua - використовуваний Покупцем і

створений ПП «ГРОНА» відповідно до Законодавства України.

Покупець - фізична особа, яка досягла повноліття або юридична особа / фізична особа-

підприємець, яка має право отримувати інформацію від Інтернет-магазину, розміщувати

замовлення і купувати Алкогольну продукцію, яка представлена на сайті Інтернет-

магазину, для цілей не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.

Товар - опублікований на сайті Інтернет-магазину асортимент алкогольної продукції, що

була отримана шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлена на

основі харчових продуктів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних

одиниць.

Замовлення - оформлена і розміщена на сайті Інтернет-магазину заявка Покупця, на

придбання і доставку Алкогольної продукції.

Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення замовлення

на сайті Інтернет-магазину.


3. Предмет оферти


3.1. Предметом цієї Оферти є передача Інтернет-магазином оплаченого товару у власність

Покупця на умовах Договору для особистого, домашнього або іншого використання, не

пов'язаного з підприємницькою діяльністю.

3.2. Заповнення Покупцем відповідної заявки та внесення оплати одним зі способів,

зазначених на сайті Інтернет-магазину є підтвердженням Покупця на отримання обраного

товару.

3.3. Вартість Товару встановлюється Інтернет-магазином і формується в національній

валюті.

3.4. Платежі за цим договором здійснюються одним зі способів пропонованих Покупцеві

на завершальному етапі здійснення замовлення.


3.5. У разі, виникнення питань або за додатковою інформацією Покупець може звернутися

за телефоном: +38 067 701 00 07.


4. Порядок оплати


4.1. Покупець оплачує послуги Інтернет-магазину з підбору, придбання і доставки

Алкогольної продукції, а також погоджується відшкодувати фактичні витрати Інтернет-

магазину, згідно з умовами даного договору.

4.2. Загальна вартість Замовлення, включаючи повну вартість послуг Інтернет-магазину і

відшкодування понесених ним фактичних витрат на здійснення доручення Покупця,

дорівнює сумі, що підлягає оплаті та вказується на Сайті при оформленні Замовлення.

4.3. Покупець здійснює оплату згідно п.5.2. цього договору в момент доставки Замовлення

за вказаною ним адресою готівкою або в момент оформлення замовлення онлайн за

допомогою сервісу LiqPay. Оплата здійснюється в національній валюті України.

4.4. Оплата готівкою проводиться після того, як Покупець ознайомився з номенклатурою

замовленої та доставленої Алкогольної продукції за вказаною ним адресою.


5. Умови повернення


5.1. Інтернет-магазин здійснює доставку Замовлення у вказане Покупцем місце і час для

того, щоб останній міг з ним ознайомитися і прийняти рішення про покупку. До

прийняття рішення Покупець може відмовитися від Замовлення, не оплачуючи ні його

вартості, ні вартості доставки.

5.2. При оформленні Замовлення на Алкогольну продукцію, Покупець погоджується з

тим, що він має право відмовитися тільки від усього переліку замовленої Алкогольної

продукції, а не від її частини.

5.3. Повернення Алкогольної продукції після оплати наданих Інтернет-магазином послуг

не проводиться, що регламентується законодавством України.

5.4. У разі виявлення недоліків, фальсифікацій алкогольних напоїв, продажу їх в

неналежній якості споживач має право вимагати від Інтернет-магазину:

- заміни на аналогічний товар належної якості;

- заміни на інший товар з відповідним перерахунком відпускної ціни;

- повернення коштів.


6. Зобов'язання сторін


6.1. Інтернет-магазин зобов'язується:

Надати алкогольну продукцію, якість якої відповідає вимогам чинної нормативно-

технічної документації, відповідно до цього договору і в установлені терміни.

6.2. Покупець зобов'язується:

Оплатити товар, який надається згідно з Офертою.

7. Відповідальність сторін


7.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Офертою, сторони

несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

8. Форс-мажор


8.1. Зобов'язання сторін за цією Офертою вважаються такими, що втратили силу в разі

виникнення незалежних від сторін обставин непереборної сили (далі - «форс-мажорні

обставини»), а саме: зовнішнього впливу на електронні прилади, зовнішнє

несанкціоноване втручання в електронну або цифрову мережу, загроза війни, збройного

конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись

ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, діями іноземного ворога, загальна

військова мобілізація, військові дії, націоналізації, експропріації або конфіскації майна

Сторони, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, обурення, акти


тероризму, диверсії, піратства, заворушення, вторгнення, блокада, революція, заколот,

повстання, масові заворушення, введення комендантської години, примусове вилучення,

захоплення підприємства, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія,

протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту і / або

заборони проводити масові заходи (понад 100 осіб або менше) і / або карантинні заходи

(або подібні заходи) не менш ніж за місяць до запланованого заходу, регламентовані

умовами відповідних рішень і актами державних органів влади та / або місцевого

самоврядування, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом,

а саме: епідемія, пандемія, циклон, ураган, торнадо, повінь, нагромадження снігу,

ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув, інші

стихійні лиха і т.д. та інші обставини, виникнення яких і їх вплив на діяльність Сторони

перебували поза контролем Сторони, що потрапила під вплив зазначених обставин.

8.2. Форс-мажорними обставинами за цією Офертою є обставини, які настали після вступу

в силу цієї Оферти. Виникнення форс-мажорних обставин продовжує терміни виконання

зобов'язань за цією Офертою на термін дії таких обставин і їх наслідків.

8.3. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання згідно з цією Офертою внаслідок дії

форс-мажорних обставин, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом трьох

календарних днів з моменту настання таких обставин. Після завершення дії форс-

мажорних обставин Сторона, що потрапила під дію таких обставин, повинна повідомити

про це іншу Сторону протягом трьох календарних днів з моменту припинення дії таких

обставин. Повідомлення про настання і припинення дії форс-мажорних обставин повинно

бути належним чином підтверджено документально упродовж розумного строку.

Належним підтвердженням є документ, виданий уповноваженим органом державної влади

або ТПП України (ТПП відповідного регіону) або іншою уповноваженою у відповідній

сфері особою. У разі недотримання умови про повідомлення і його належне

підтвердження, сторона, що порушила дану умову, не зможе посилатися на ці обставини і

їх наслідки як на підставу звільнення від відповідальності за повне або часткове

невиконання зобов'язань. Обставини, які є загальновідомими не вимагають

підтвердження.

8.4. У разі припинення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка посилалася на них,

зобов'язана негайно направити повідомлення іншій Стороні. У такому повідомленні має

бути вказаний термін, протягом якого передбачається виконання зобов'язань за цією

Офертою. Після припинення дії обставин непереборної сили зобов'язання в рамках цієї

Оферти, термін виконання яких настав, підлягають негайному виконанню.

8.5. Виникнення і дія форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Покупця від

оплати послуг Інтернет-магазину, які фактично були спрямовані на виконання Договору

(надані в рамках цієї Оферти до дати початку дії обставин непереборної сили).


9. Інші положення


9.1. Покупець гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі та він приймає їх безумовно і

в повному обсязі, без будь-яких умов, виключень і застережень.

9.2. У разі, що не врегульований цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися

нормами, встановленими чинним законодавством України.

9.3. До даного договору застосовується законодавство України.

9.4. Сторони дають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які

стають відомими їм у зв'язку з укладенням цього Договору, в межах, в яких це необхідно

відповідно до вимог чинного законодавства України.